Edukaim Do Khyi 2008

 Edukam Do Khyi 2008

     1 .Status Benevoles Gemma             99 punkti

     2 .Manibhadra Del Dharmapuri          71,5 punkti

     3. Raja of Saras                      70,5 punkti 
     3. Haryana Tseepo Gangkar             70,5 punkti
     4. Status Benevoles Iyan-Hsiang       69,5 punkti


Edukam Do Khyi isane 2008

    1. Raja Of Saras                       70,5 punkti

    2. Status Benevoles Iyan Hsiang        69,5 punkti
 
    3.Tseepo Dom-Dong                      23 punkti

    4. Bao Dagpa Del Dharmapuri            22 punkti

    5.Tseepo Dzum-zig                      20 punkti

    6.Ayyangadoo Arun Acaro Rajkumar       19 punkti

 

Edukam Do Khyi isane must 2008

    1. Raja Of Saras                       70,5 punkti

    2. Status Benevoles Iyan Hsiang        69,5 punkti

    3.Tseepo Dom-Dong                      23 punkti

    4. Bao Dagpa Del Dharmapuri            22 punkti

    5.Tseepo Dzum-zig                      20 punkti

    6.Ayyangadoo Arun Acaro Rajkumar       19 punkti

 


Edukam Do Khyi emane  2008

     1.Status Benevoles Gemma             99 punkti

     2. Manibhadra Del Dharmapuri         71,5 punkti 

    3. Haryana Tseepo Gankar              70,5 punkti

    4. Dra Minjen Allie                   67,5 punkti

    5. Status Benevoles Hestia            41 punkti

    6. Etemba Sundari                     38 punkti

    7.Tseepo Ba-Bo Seba                   29 punkti

    8.Dar Shing Nardu Likhara             15 punkti

 
Edukam Do Khyi emane must 2008

   1.Status Benevoles Gemma                99 punkti

   2. Manibhadra Del Dharmapuri            71,5 punkti 

   3. Dra Minjen Allie                     67,5 punkti

   4. Status Benevoles Hestia              41 punkti

   5. Etemba Sundari                       38 punkti

   6.Tseepo Ba-Bo Seba                     29 punkti

   7.Dar Shing Nardu Likhara               15 punkti

   8. Tseepo Artemis                       13 punkti


Edukam Do Khyi sinine  emane 2008
  1. Haryana Tseepo Gankar                 70,5 punkti

  2.  Kailashi Atisha                       13 punkti


Edukam Do Khyi juunior emane 2008

  1.Etemba Sundari                          70 punkti

  2.Tseepo Byiba Nag-Po                     50 punkti  

  3.Tseepo Ba-Bo Seba                       28 punkti 

  4.Kailashi Atisha                          13 punkti


Edukam Do Khyi juunior isane 2008

  1 .Tseepo Dom-Dong                        62 punkti

  2 .Tseepo Dzum-Zig                        20 punkti

 
Edukam Do Khyi isane kutsikas 2008

  1 .Tseepo Dom-Dong                        64 punkti

  2 .Tseepo Dzum-Zig                        15  punkti


Edukam Do Khyi emane kutsikas 2008

   1 .Kayacara Asmara                       21 punkti

  2. Tseepo Danpa                           14 punkti

  3 .Tseepo Dawa Kyim                        9 punkti 

  4 .Kailashi Atisha                         6 punkti   

 
 Edukam Do Khyi kennel 2008

 1.    Kennel Tseepo