MTÜ Eesti Tiibeti Mastifite Tõuühingu põhikiri

I Üldsätted

 

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Tiibeti Mastifite Tõuühing  (edaspidi :Ühing.

Inglise keeles Estonian Tibetan Mastif Breed Club) . Ühing on asutatud 14. detsembril 2004. aastal määramat tähtajaks.

 

1.2 Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik

 

1.3 Ühingu tegevuse eesmärgiks on:

1.3.1 Eestis elavate Tiibeti mastifite  kasvatajate,-aretajate ja –omanike ühendamine ühtsesse organisatsiooni

1.3.2 Ühing propageerib ja aitab kaasa puhtatõuliste Tiibeti mastifite pidamisele, kasvatamisele ja aretamisele Eesti Vabariigis

1.3.3 Ühing organiseerib ja korraldab Tiibeti mastifitega seonduvaid loenguid, seminare, koolitusprogramme, näitusi ning muid üritusi, mis aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

1.3.4 Tiibeti mastifite  aretuse korrigeerimine Eesti Vabariigis.

 

1.4 Ühing on iseseisev juriidiline isik kõigi seadustest tulenevate õiguste ja kohustustega. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, Ühingu kodukorrast, Eesti Kennelliidu põhikirjast ja FCI ning Eesti Kennelliidu poolt vastu võetud eeskirjadest.

 

II Ühingu liikmeks vastuvõtmine ja ühingust väljaastumine

 

2.1 Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised isikud alates 18. eluaastast, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja , osalevad aktiivselt ühingu tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu. Ühingu liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt ühingu tegevuses, on tasunud sisseastumismaksu ja maksavad regulaarselt liikmemaksu

 

2.2 Noorliikmeks (hääleõiguseta ) võib astuda alates 10. eluaastast.

 

2.3Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmele kinnitab ühingu üldkoosolek.

 

2.4 Ühingu liikmetel on igal ajal õigus juhatusele esitatava isikliku avalduse alusel Ühingust välja astuda. Liikme väljaastumine kinnitakse juhatuse poolt.

 

2.5 Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otusega määratud tingimustel alljärgnevatel alustel:

2.5.1 liige ei ole täitnud liikmekohustusi või rikub Ühingu kodukorda või põhikirja;

2.5.2 liige on rängalt eksinud ühiskonnas üldtunnustatud normide vastu;

2.5.3 liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta poole aasta jooksul maksnud eelmise aasta osamaksu

 

2.6 Liikme väljaarvamise otsus on vastu võetud , kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmetest või nende esindajatest.

 

2.7 Liige loetakse Ühingust väljaarvatuks alates juhatuse poolt vastavasisulise otsuse tegemise päevast. Samal ajal lõppevad tema liikmelisustest tulenevad õigused ja kohustused

 

2.8 Ühingu liige arvatakse juhatuse otsusega Ühingust välja tema surma korral.

 

 

III Liikmete õigused ja kohustused

 

3.1 Liikme õigused ja kohustused Ühingu suhtes tekivad alates tema liikmeks vastuvõtmise päevast.

 

3.2 Ühingu liikmel on õigus:

3.2.1 võtta hääleõigusega (v.a noorliikmed) osa Ühingu üldkoosolekust või volitada enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist Ühingu liiget. Igal liikmel on õigus volituse alusel esindada kahte liiget;

3.2.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja teistesse organitesse;

3.2.3 kasutada Ühingu üldises kasutuses olevat vara juhatuse või üldkoosoleku poolt määratud tingimustel ja korras;

3.2.4esitada arupärimisi ja ettepanekuid ühingu valitavate organite tegevuse kohta ja saada ühingu tegevusest informatsiooni.

 

3.3 Ühingu liikmed on kohustatud :

3.3.1 tasuma üldkoosoleku otsusega ettenähtud suuruses ja korras osamaksu;

3.3.2 tasuma juhatuse otsusega ettenähtud suuruses ja korras sisseastumismaksu;

3.3.3 seisma Ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.

 

3.4 Ühingu liikmed on kohustatud täitma põhikirja, kodukorda ja juhatuse ning üldkoosoleku otsuseid.Ühingu liikmel võib olla ka muid põhikirjast, Ühingu kodukorrast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

 

 

IV Üldkoosolek

 

 

4.1. Ühingu kõrgemaiks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 

4.2 Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Koosoleku toimumisest teatatakse ühingu liikmeid ette vähemalt 14 päeva e-kirja , faksi või lihtkirjaga.

 

4.3 Üldkoosolek võtab vastu otuseid kõigis ühingu juhtimiste küsimustes , mida ei ole seadus või käesolev põikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.

 

4.4 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.4.1 põhikirja muutmine;

4.4.2 ühingu eesmärgi muutmine;

4.4.3 juhatuse liikmete määramine;

4.4.4 muude põhikirjas ettenähtud organite liikmete valimine;

4.4.5 liikmete väljaheitmine Tõuühingu juhatuse ettepanekul;

4.4.6 revisjonikomisjoni liikmete (revidendi) valimine ja tagasikutsumine;

4.4.7 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

4.4.8 tõuühingu tegevuse lõpetamine;

4.4.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

 

 

 

4.5 Üldkoosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija ning kontrollitakse koosoleku pädevust võtta vastu otsusid, määrates kindlaks koosolekul esindatud hääled.

 

4.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 1/2 liikmetest. Igal ühingu liikmel on üks hääl. Kui üldkoosolek ei ole pädev vastu võtma otuseid , kutsub juhatus 1(ühe ) kuu jooksul kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata seal esindatud liikmete arvust.

4.7 Ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

4.8. Kodukorra vastuvõtmise ja muutmise või põhikirja muutmise otsus on vastu võetud , kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4.9 Isiku valimisel häälte võrdsel jagunemisel kuulutab koosoleku juhataja hääletuse ebaõnnestunuks ja avab uuesti nimekirja kandidatuuride esitamiseks. Valimisi korratakse seni kuni üks kandidaat saab teisest enam hääli.

 

V Juhatus

5.1 Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut selle igapäevases tegevuses. Juhatus koosneb 2-5 liikmest.

5.2 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes, kui üldkoosoleku otsusega ei ole määratud teisiti.

5.3 Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale raamatupidamisseadusele.

5.4 Juhatus võib vastu võtta otsuseid , kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole Juhatuse liikmetest.

5.5 Juhatus võib Ühingule kuuluvaid kinnisasju või registrisse kandmisele kuuluvaid vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsusega ettenähtud tingimustel.

VI Ühingu ühinemine, jagunemine, lõpetamine ja ühingu vara jaotamine lõpetamise korral

6.1 Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seadusega ettenähtud korras.

6.2 Ühing lõpetatakse:

6.2.1 üldkoosoleku otsusega;

6.2.2 muul seaduses ettenähtud alusel.

6.3 Ühingu lõpetamise otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud, kui selle poolt hääletav vähemalt 3/4 Ühingu liikmetest.

6.4 Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine seadusega sätestatud korras.

6.5 Allesjäänud vara jaotatakse Ühingu lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, kõigi Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel, kui üldkoosoleku otsusega ei määrata õigustatud isikuteks teisi isikuid.

6.6 Juhul kui käesolev põhikiri on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega, koheldatakse seaduses sätestatut.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud 14.01.2005.a. üldkoosoleku otsusega.